Robot ABB level 3

  • Nắm rõ về cấu trúc chương trình và các kiểu dữ liệu
  • Giới về các lệnh nâng cao trong lập trình robot abb
  • Hiểu rõ về Tool và Work Object
  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm RobotStudio