Chế độ điều khiển FD on Desk

Phần mềm FD on Desk trong lập trình robot Nachi có hai chế độ điều khiển đó là: Chế độ đơn điều khiển và chế độ đa điều khiển.

Khi sử dụng phần mềm cấp “Pro” cả “chế độ đơn điều khiển” và “chế độ đa điều khiển” đều có sẵn.

Do đó, định dạng tập tin giữa “đơn điều khiển” và “đa điều khiển” là khác nhau.

Để sao chép dữ liệu do FD on Desk tạo ra sang máy tính khác thì ta sao chép thư mục của bộ điều khiển (trong chế độ đơn điều khiển). Hoặc thư mục dự án (trong chế độ đa điều khiển)

Trong trường hợp cấp Regular hoặc thấp hơn. Chỉ có chế độ đơn điều khiển là có sẵn. Chế độ đa điều khiển không có sẵn.

1. Chế độ đơn điều khiển

Chế độ đơn điều khiển là chế độ chỉ có 1 bộ điều khiển có thể phát lại chương trình làm việc.

Định dạng tập tin trong trường hợp “đơn điều khiển”. Dữ liệu cho bộ điều khiển được lưu lần lượt trong thư mục tương ứng.

Trong trường hợp “đơn điều khiển”, các thư mục tương ứng với từng bộ điều khiển sẽ được tạo trong thư mục “NRA2011”. Và cài đặt của từng bộ điều khiển, I/O ảo và dữ liệu mô hình v…v… được lưu trong các thư mục này. Các mô hình dữ liệu được lưu trữ dưới định dạng “cel”.

Chế độ đơn điều khiển

2. Chế độ đa điều khiển

Chế độ đa điều khiển là chế độ có tối đa 8 bộ điều khiển có thể phát lại chương trình làm việc cùng một lúc.

Định dạng tập tin trong trường hợp “đa điều khiển” các thư mục dữ liệu cho các bộ điều khiển được lưu trữ cùng nhau trong thư mục “Project” (dự án).

Trong trường hợp “đa điều khiển”. Trong thư mục “Project”, các thư mục cho từng dự án tương ứng sẽ được lập. Sau đó, các thư mục cho từng bộ điều khiển tương ứng sẽ được lập trong các thư mục này. Tập tin “wcl” sẽ giữ các mô hình của toàn dự án.

Chế độ đa điều khiển


>>> Xem thêm lập trình PLC, lập trình robot ABB