Encoder reset and Encoder correction robot nachi

1.Encoder là gì ?

   – Là mã hóa vòng quay của robot nachi

   – Mục đích :

     + Xác định tốc độ quay

     + Xác định góc quay

2. Các trường hợp cần thiết lập Encoder

   – Robot mới xuất xưởng

   – Sau khi sửa chữa, bảo dưỡng robot

   – Vị trí home bị sai lệch

>>>Xem thêm: Cấu tạo của robot nachi mz07

3. Encoder reset Encoder correction

   – Encoder reset : khởi tạo dữ liệu vị trí trong bộ mã hóa

   – Encoder correction : xác định vị trí tham chiếu của trục robot

Encoder reset and Encoder correction
Encoder

4 .Khi nào cần thiết lập Encoder correction ?

 • Encoder correction cho tất cả cả các trục khi được thiết lập tool mới
 • Khi encoder reset thực hiện, encode correction không được lỗi

5. Khi nào cần thiết lập Encoder reset ?

 • Khi động cơ, bánh răng giảm tốc, bộ mã hóa hoặc thân robot đã được thay thế
 • Khi kết nối với bộ mã hóa và pin mã hóa bị mất kết nối
 • Xảy ra các lỗi sau :
  • E0030 Encoder absolute data failure
  • E0031 Motor rotation too fast when turning Motors ON
  • E0052 Encoder battery charge low
  • E0055 Motor rotation too fast when power off
  • E0057 Encoder count status failure
  • I1016 Manipulator battery warning
  • I4905 Playback was started in the state that the basic posture of any axes is not setup
Công cụ để Encoder
Encoder reset and Encoder correction robot nachi