Số mã dòng lệnh robot nachi

Trong lập trình robot Nachi chúng ta thường được nghe đến số mã dòng lệnh robot nachi hay nó còn được gọi là số mã dòng. Vậy ở bài viết này sẽ giới thiệu khái niệm và chức năng, cách dùng của số mã dòng .

Trước tiên các bạn phải hiểu số mã dòng lệnh robot nachi là gì?

Dòng mã là đơn vị nhỏ nhất cấu thành nên một chương trình ngôn ngữ robot. Bộ điều khiển robot sẽ được thực hiện theo cơ chế từng dòng mã trong chương trình robot này.

Một mã dòng có thể có tới 254 ký tự và một chương trình có thể có 9999 dòng mã. Một dòng mã bao gồm một câu lệnh trú giải, một câu lệnh gán giá trị, một câu lệnh điều khiển luồng hoặc một câu lệnh điều khiển. Trong một dòng mã không được phép có hai hay nhiều hơn hai câu lệnh.

– Một dòng mã chỉ được phép có một câu lệnh.
– Không được phép nhập mã nạp dòng ở bất kỳ đâu trong một câu lệnh.
– Trong một câu lệnh chỉ được phép có tối đa 254 kí tự. Nếu có từ 255 kí tự trở lên
hệ thống sẽ báo lỗi lập trình.

Số mã dòng lệnh robot nachi
Số mã dòng lệnh robot nachi

Số dòng mã thể hiện vị trí hoạt động trong một chương trình đã được lập. Các dòng mã sẽ được đánh số thứ tự từ 1 dến 9999. Số thứ tự cuả dòng mã cũng được sử dụng để dễ dàng cho việc thực hiện nhảy cóc các dòng mã. Số thứ tự được đánh theo cấp độ tăng dần của trình hoạt động.

Số thứ tự của dòng mã có thể loại bỏ. Trong trường hợp không dùng đến số thứ tự,
thì phải sử dụng các kí hiệu đánh dấu để giúp cho việc nhẩy cóc từ dòng mã này
sang dòng mã khác dễ dàng hơn v.v. Khi một số thứ tự của dòng mã bị gạch bỏ,
không cần phải viết lại bất kì một dòng mã nào ở bất kì đâu trong trình hoạt động.
Trình hoạt động sẽ không thể chạy được nếu một số dòng mã được đánh số thứ tự
trong khi một số khác thì không.

Ký tự có ba loại : chữ và số, biểu tượng, khoảng trắng.

Ví dụ

Loại ký tự Các ký tự được sử dụng
Chữ và số ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefhgijklmnopqrsuvwxyz 01234567890
Biểu tượng ! @ # $ % ^ & * ( ) – _ = + < > ? [ ] { } ~ ` , . / ? ” ‘ : ; \ |
Khoảng trắng (Một nửa kích thước dấu cách) (tab)

Chú ý: Các chữ cái viết hoa và viết thường không quá khác nhau. Tất cả các đoạn chữ viết đều sử dụng kí tự có kích thước bằng một nửa bình thường, ngoại trừ các đoạn chú
giải và các biến số dạng chuỗi kí tự..

>>> Xem thêm ngôn ngữ lập trình robot Nachi , robot abb